Bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife - Giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư

Bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife là gì?

Bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife là loại hình bảo hiểm có sự kết hợp bảo hiểm Fubon life của 2 yếu tố: bảo vệ và đầu tư sinh lợi nhuận bao nhiêu tiền . Theo đó bảng giá , công trình với mỗi gói bảo hiểm đầu tư Manulife thì phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm Bảo Long sẽ bảo hiểm Bưu Điện được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư tốt nhất . Tham gia sản phẩm bảo hiểm đầu tư báo giá của Manulife cam kết , khách hàng vừa gia đình được bảo vệ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống vừa có cơ hội gia tăng tài sản thông qua việc đầu tư tại các quỹ liên kết thai sản của Manulife.

Phân loại bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife

Bảo hiểm đầu tư bảo hiểm UIC của Manulife bảng giá bao gồm 2 dòng sản phẩm sau:

Bảo hiểm liên kết chung

Với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Manulife bảo hiểm Bảo Long , khách hàng bảo hiểm Aviva được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung báo giá . Tuy nhiên bảo hiểm Vietinbank , Manulife bảo hiểm Generali cũng đảm bảo rằng mức lãi suất mà khách hàng nhận lừa đảo được gần đây sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết bảo hiểm BSH được ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm AIA . Mức lãi suất công bố trong mua ở đâu những năm gần đây bảo hiểm Aviva của Manulife đã cho thấy tín hiệu khả quan trong hoạt động đầu tư báo giá của quỹ liên kết chung khi khách hàng nhận bảo hiểm Vinare được mức lãi suất cao hơn lãi suất cam kết.

Ví dụ: Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm Hành Trình Hạnh Phúc chữa bệnh của Manulife có quy định gần đây như sau:

“7.1 Định kỳ hàng tháng bảo hiểm Generali , căn cứ vào hoạt động đầu tư bảo hiểm Dai-ichi Life của Quỹ bảo hiểm Manulife , Manulife bảo hiểm BIDV sẽ thông báo trên Website mức lãi suất công bố áp dụng cho các Hợp Đồng và chi trả lãi vào Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng bồi thường . Manulife đảm bảo mức lãi suất áp dụng không thấp hơn mức sau:

Năm Hợp Đồng (Năm)

Lãi suất cam kết mỗi Năm

Từ Năm 1 đến Năm 3

4,0%

Từ Năm 4 đến Năm 5

3,0%

Từ Năm 6 đến Năm 10

2,0%

Từ Năm 11 trở đi

1,0%

7.2 Sau khi kết thúc mỗi năm tài chính:

a) tốt nhất Nếu hoạt động đầu tư giá rẻ của Quỹ đạt kết quả tốt hơn dự kiến giá rẻ , tức là lãi suất công bố thấp hơn kết quả thực tế bảng giá , Manulife bảo hiểm ABIC sẽ chi trả phần lãi chênh lệch vào Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng trong năm tài chính bảo hiểm Vinare tiếp theo.

b) khoản vay Nếu hoạt động đầu tư bán ở đâu của Quỹ đạt kết quả thấp hơn dự kiến theo yêu cầu , tức là lãi suất công bố cao hơn kết quả thực tế kỹ thuật , Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng trực tuyến của Bên Mua Bảo Hiểm bán ở đâu vẫn giữ nguyên theo mức lãi suất công bố mà Manulife đã áp dụng.

Các nội dung này bảo hiểm BIC sẽ bảo hiểm ABIC được thể hiện trong Báo Cáo kết quả hoạt động Quỹ Liên Kết Chung”.

Bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife - Giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư

Tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife

Bảo hiểm liên kết đơn vị

Với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị bảo hiểm Viễn Đông của Manulife thì khách hàng có quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào các quỹ liên kết đơn vị do Manulife thành lập và con người được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ đó bảo hiểm Dai-ichi Life . Đồng thời bảo hiểm AIA , khách hàng tốt nhất cũng phải chịu bảo hiểm Hanwha mọi rủi ro đầu tư từ quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng online với phần phí bảo hiểm đã đầu tư gần đây . dịch vụ Hiện nay bảo hiểm AIA , Manulife đang cung cấp 9 quỹ liên kết đơn vị khác nhau phù hợp bảo hiểm Vietinbank với nhu cầu đầu tư bảo hiểm SGI của từng khách hàng như:

- Quỹ Tăng Trưởng Manulife là quỹ liên kết đơn vị mua ở đâu nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian dài hạn tài sản . Quỹ bảo hiểm BIC được thiết kế dành cho tốt nhất những người có khuynh hướng đầu tư dài hạn mua ở đâu , chấp nhận bảo hiểm Hanwha những biến động lớn về giá trị bảo hiểm ABIC của các khoản mục đầu tư giá rẻ nhằm đạt tư nhân được lợi nhuận trong thời gian dài.

- Quỹ Phát Triển Manulife là quỹ liên kết đơn vị điện tử nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian trung và dài hạn tại nhà . Quỹ kỹ thuật được thiết kế dành cho đăng ký những người có khuynh hướng đầu tư dài hạn cam kết , chấp nhận dịch vụ những biến động đáng kể về giá trị bảo hiểm Vinare của các khoản mục đầu tư tài sản nhằm đạt bảo hiểm PVI được lợi nhuận trong thời gian dài.

- Quỹ Ổn Định Manulife cho bé được thiết kế dành cho nhân thọ những người có khuynh hướng đầu tư dài hạn nhanh nhất với độ rủi ro thấp và chấp nhận nhân thọ những nhanh nhất dao động nhỏ về giá trị bảo hiểm ABIC của các khoản mục đầu tư.

- Quỹ Bảo Toàn Manulife là quỹ liên kết đơn vị có độ rủi ro thấp công trình hoặc là sự lựa chọn tạm thời cho tài sản những nhà đầu tư trước khi quyết định đầu tư vào các quỹ khác bảo hiểm Mirae Asset . Quỹ uy tín nhất được thiết kế cho bảo hiểm OPES những khách hàng bảo hiểm Viễn Đông mong muốn độ rủi ro cực thấp.

- Quỹ Tích Lũy Manulife là quỹ liên kết đơn vị bảo hiểm Phú Hưng được thiết kế bảo hiểm OPES với nhân thọ để đem lại sự đầu tư ổn định bảo hiểm GIC với độ rủi ro thấp thông qua lợi thế bao nhiêu tiền của quỹ nhân thọ để đầu tư vào các trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp ngân hàng . Quỹ này bảo hiểm BSH được dành riêng cho các nhà đầu tư ít mạo hiểm.

- Quỹ Hưng Thịnh 2035 là quỹ bảo hiệm VNI được thiết kế bảo hiểm FWD với tỷ lệ phân bổ đầu tư thay đổi theo từng năm bảo hiểm Prudential nhằm mục đích thay khách hàng tự động cân đối độ rủi ro từ độ rủi ro cao (cổ phiếu) tại thời điểm phát hành (khi khách hàng mới tham gia) đến độ rủi ro thấp (công cụ lãi suất cố định/trái phiếu/công cụ thị trường tiền tệ) tại các năm mục tiêu 2035.

- Quỹ Hưng Thịnh 2040 mua ở đâu được Manulife phát triển bảo hiểm SGI nhằm mục đích công trình phục vụ cho nhu cầu tích lũy hưu trí cam kết với tỷ lệ phân bổ đầu tư thay đổi theo từng năm giúp khách hàng tự động cân đối rủi ro từ độ rủi ro cao tại thời điểm phát hành đến rủi ro thấp tại các năm mục tiêu 2040. 

- Quỹ Hưng Thịnh 2045 do Manulife triển khai bao nhiêu tiền nhằm mục đích nhà nước phục vụ cho nhu cầu tích lũy hưu trí bảo hiểm Mirae Asset của khách hàng hàng bảo hiểm Bảo Việt . Theo đó bảo hiểm FWD , tỷ lệ phân bổ đầu tư thay đổi theo từng năm giúp khách hàng tự động cân đối độ rủi ro từ độ rủi ro cao tại thời điểm phát hành đến độ rủi ro thấp tại các năm mục tiêu 2045.

Mỗi quỹ gia đình sẽ có một giá đơn vị cụ thể hướng dẫn , thường thay đổi theo từng năm tài sản . Cụ thể:

Quỹ liên kết đơn vị

Giá đơn vị quỹ (VND)

Quỹ tăng trưởng

29.142,0020

Quỹ phát triển

29.745,3880

Quỹ cân bằng

31.293,1400

Quỹ ổn định

12.342,7770

Quỹ tích lũy

11.550,5190

Quỹ bảo toàn

11.624,8490

Quỹ Hưng Thịnh 2035

9.625,3910

Quỹ Hưng Thịnh 2040

9.632,2220

Quỹ Hưng Thịnh 2045

9.572,2890

Lưu ý:

- Số liệu trên bảo hiểm BSH được cập nhật ngày 8/6/2022.

- Khách hàng nên cập nhật sự thay đổi bảng giá của giá đơn vị quỹ  điện tử để đưa ra nhận định các quỹ đơn vị đang có sự tăng trưởng tốt và ngược lại online . Từ đó có thể đưa ra lựa chọn đầu tư sinh lời hiệu quả bảo hiểm AIA , hạn chế rủi ro.

Bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife - Giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư

Các gói bảo hiểm đầu tư Manulife

Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife

gia đình Hiện nay bảo hiểm PVI , Manulife đang triển khai 4 sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư kỹ thuật . Trong đó:

- Có 2 gói bảo hiểm liên kết chung:

  • Hành Trình Hạnh Phúc
  • Tương Lai Vững Vàng

Tham khảo bài viết: Các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Manulife thất nghiệp để biết thêm thông tin.

- Có 2 gói bảo hiểm liên kết đơn vị:

  • Điểm Tựa Đầu Tư
  • Món Quà Tương Lai.

Tham khảo bài viết: Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Manulife bảo hiểm Hanwha để biết thêm thông tin.

Có nên mua bảo hiểm đầu tư Manulife?

"Có nên tham gia bảo hiểm đầu tư Manulife không?" là câu hỏi có nên mua được tại nhà rất nhiều người quan tâm bảo hiểm AIA . xã hội Những phân tích dưới đây bảo hiểm Sun life sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra lựa chọn tốt nhất bảo hiểm Chubb với quyết định tham gia bảo hiểm địa chỉ của mình.

- Bảo hiểm liên kết đầu tư tốt nhất của Manulife là một gợi ý tuyệt vời dành cho khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm đáp ứng đồng thời cả 2 nhu cầu: bảo vệ tài chính trước các rủi ro và gia tăng tài sản an toàn.

- Người tham gia có thể chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ tài chính phù hợp bảo hiểm UIC với nhu cầu và điều kiện kinh tế địa chỉ của mình đồng thời có thể dễ dàng kiểm soát rủi ro đầu tư.

- Linh hoạt thay đổi số tiền bảo hiểm (tăng/giảm số tiền bảo hiểm) bảo hiểm Fubon life để phù hợp bảo hiểm AIG với mục tiêu tài chính bảo hiểm GIC của mình.

- Khách hàng có thể vay/tạm ứng một khoản tiền từ giá trị hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm MB Ageas với lãi suất hấp dẫn mà không cần thế chấp tài sản.

- Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư có nên mua của Manulife phù hợp bảo hiệm VNI với bảo hiểm Phú Hưng mọi đối tượng khách hàng lừa đảo , bao nhiêu tiền đặc biệt y tế với bảo hiểm BIDV những người không có nhiều thời gian bảo hiểm OPES để cập nhật liên tục bảo hiểm Aviva những thay đổi tư nhân của thị trường đầu tư.

báo giá Như vậy bảo hiểm Vinare , xã hội nếu bạn muốn tham gia bảo hiểm Manulife gia đình để bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản thì bảo hiểm liên kết đầu tư là một gợi ý tốt dành cho bạn.

Bảo hiểm liên kết đầu tư kỹ thuật của Manulife đang là dòng sản phẩm bảo hiểm chủ lực địa chỉ được công ty đẩy mạnh triển khai điện tử để đáp ứng nhu cầu đa dạng bảo hiệm VNI của khách hàng.

Bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife - Giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư

Đóng góp bài viết hàng hóa của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

4.8/5 (37 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext