Cập nhật các biểu mẫu bảo hiểm xã hội mới nhất

Vào ngày 14/4/2017 bảo hiểm QBE Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo hiểm GIC ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH với 47 biểu mẫu bảo hiểm xã hội về quản lý thu BHXH bảo hiểm Chubb BHYT mua ở đâu BHTN bảo hiểm Dai-ichi Life BHTNLĐ-BNN an toàn quản lý sổ BHXH bảo hiểm BIC thẻ BHYT cùng bảo hiểm Chubb hướng dẫn cụ thể cách lập từng biểu mẫu.

Mẫu biểu liên quan đến đơn vị bảo hiểm Generali người tham gia bảo hiểm xã hội

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH bảo hiểm MSIG BHYT

 • Mục đích: Kê khai bảo hiểm GIC thông tin liên quan đến nhân thân phi nhân thọ phương thức đóng phi nhân thọ nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu khi tham gia BHXH xã hội BHYT địa chỉ BHTN mua ở đâu khi có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH bảo hiểm Phú Hưng BHYT như: Nhân thân đăng ký chức danh nghề theo yêu cầu phương thức đóng bảo hiểm Sun life nơi đăng ký KCB ban đầu,...
 • Thời gian lập mẫu: Với trường hợp người lao động tham gia cả BHXH bồi thường BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện lập bảng khi lần đầu tham gia hoặc khi thay đổi thông tin. Với trường hợp chỉ tham gia BHYT thì điền khi thay đổi thông tin.
 • Căn cứ dịch vụ trách nhiệm lập tờ khai: Căn cứ vào giá rẻ giấy tờ nhân thân (Chứng minh thư online sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh an toàn hộ chiếu); Hồ sơ gốc (Lý lịch bảo hiểm Generali hợp đồng lao động bán ở đâu Hợp đồng làm việc bảo hiểm Quân Đội Quyết định tuyển dụng bảo hiểm AIG dịch vụ giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT).

Cập nhật các biểu mẫu bảo hiểm xã hội mới nhất

Hướng dẫn điền mẫu TK1-TS

Link tải về: Mẫu Tờ khai TK1-TS

Tờ khai đơn vị tham gia bảo hiểm PVI điều chỉnh BHXH bảo hiểm Prudential BHYT

 • Mục đích: Đơn vị sử dụng lao động kê khai thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH bảo hiểm Generali BHYT khi doanh nghiệp có tốt nhất thay đổi thông tin về điện tử mục này bảo hiểm Viễn Đông hoặc chuyển sang cơ quan quản lý hay địa bàn kinh doanh khác.

Link tải về: Mẫu Tờ khai TK3-TS

Bảng kê thông tin

 • Mục đích: Tổng hợp hồ sơ bảo hiểm ABIC giấy tờ khoản vay đơn vị bảo hiểm Vietinbank người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH có tốt không BHYT tại nhà BHTN trực tuyến BHTNLĐ-BNN; cấp lại bảo hiểm PVI đổi tại nhà điều chỉnh nội dung khoản vay ghi trên sổ BHXH báo giá thẻ BHYT gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH bảo hiểm Phú Hưng BHYT cho bé BHTN - BNN (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai tham gia BHXH bảo hiểm MSIG BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trách nhiệm bao nhiêu tiền thời gian lập: Đơn vị lập khi có phát sinh.

Link tải về: Biểu mẫu bảo hiểm xã hội D01-TS

Danh sách lao động tham gia BHXH cam kết BHYT bảo hiểm Bưu Điện BHTN báo giá BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Để đơn vị đăng ký bảo hiểm Liberty truy thu có tốt không điều chỉnh đóng BHXH bảo hiểm XTI BHYT bao nhiêu tiền BHTN online BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH bảo hiểm QBE thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.
 • Thời gian thiết bị trách nhiệm lập: Đơn vị lập khi có phát sinh về lao động bán ở đâu tiền lương tốt nhất truy thu với người lao động thuộc đơn vị.

Link tải về: Mẫu DO2-TS

Danh sách người chỉ tham gia BHYT

 • Mục đích: Kê khai điện tử thông tin bồi thường người tham gia BHYT để thu có nên mua cấp thẻ BHYT theo quy định.
 • Thời gian báo giá trách nhiệm lập: UBND cấp xã bảo hiểm Fubon life đơn vị quản lý người tham gia BHYT hoặc đại lý thu/nhà trường hoặc cơ quan BHXH. Tờ khai thiết bị lập khi đơn vị bắt đầu tham gia BHYT hướng dẫn khi có biến động (tăng bảo hiểm Phú Hưng giảm) về người tham gia an toàn số tiền đóng BHYT.

Link tải về: Mẫu D03-TS

Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

 • Mục đích: Để đại lý thu hoặc cơ quan BHXH kê khai người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới báo giá đóng tiếp khoản vay đóng lại uy tín nhất điều chỉnh mức đóng,...
 • Thời gian bảo hiểm Bưu Điện trách nhiệm lập: Đại lý thu theo yêu cầu Phòng/Tổ quản lý thu lập tờ khai khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu D05-TS

Mẫu biểu nghiệp vụ trong ngành

Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH bảo hiểm AIA BHYT thai sản BHTN kỹ thuật BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Đơn vị kê khai chi tiết danh sách người lao động tham gia BHXH tăng giảm trong tháng. Biểu mẫu cần nêu chi tiết về mã số BHXH điện tử mức đóng cũ bán ở đâu mức đóng mới.

Link tải về: Mẫu D02a-TS

Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

 • Mục đích: Tổng hợp lại danh sách người lao động chỉ tham gia BHYT báo giá nêu rõ thông tin người lao động nhân thọ mã số bảo hiểm hàng hóa thời hạn sử dụng thẻ,...

Link tải về: Mẫu D03a-TS

Danh sách đơn vị thuế quản lý chưa tham gia BHXH gần đây BHYT thất nghiệp BHTN cho bé BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Lên danh sách đơn vị thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH bảo hiệm VNI BHYT ngân hàng BHTN bảo hiểm Bảo Long BHTNLĐ-BNN nêu rõ thông tin đơn vị bảo hiểm FWD thông tin cho bé người lao động,...

Cập nhật các biểu mẫu bảo hiểm xã hội mới nhất

Mẫu tờ khai D04a-TS

Link tải về: Mẫu D04a-TS

Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH chữa bệnh BHYT bảo hiểm Vinare BHTN bảo hiệm VNI BHTNLĐ-BNN đầy đủ cho người lao động

 • Mục đích: Lập biểu mẫu để ghi lại danh sách thai sản đơn vị chưa tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động trực tuyến ghi rõ tên công ty xã hội mã số thuế chữa bệnh thông tin bồi thường người lao động,...

Link tải về: Mẫu D04b-TS

Danh sách đơn vị giải thể địa chỉ phá sản bảo hiểm Bảo Long bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh online ngừng hoạt động đăng ký tạm ngừng hoạt động bảo hiểm QBE bỏ địa chỉ kinh doanh

 • Mục đích: Biểu mẫu tai nạn lập ra ghi đầy đủ thông tin đơn vị giá bao nhiêu mã số BHXH báo giá địa chỉ số văn bản bảo hiểm Sun life cơ quan có thẩm quyền cháy nổ số lao động,... phân tích bảng giá đánh giá tình hình cụ thể bảo hiểm Bảo Long đơn vị.

Link tải về: Mẫu D04c-TS

Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra thiết bị cơ quan thuế

 • Mục đích: Ghi chép danh sách bảo hiểm Mirae Asset đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra mua ở đâu cơ quan thuế mua ở đâu nhằm tổng hợp bảo hiểm XTI rà soát tránh trùng lặp kế hoạch thanh tra giữa cơ quan thuế xã hội cơ quan BHXH.

Link tải về: Mẫu D04d-TS

Thông báo về việc đóng BHXH địa chỉ BHYT an toàn BHTN mua ở đâu BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Thông báo về việc đóng bảo hiểm cho người lao động khoản vay ghi đầy đủ thông tin có nên mua doanh nghiệp,..

Link tải về: Mẫu D04e-TS

Biên bản về việc đóng BHXH dịch vụ BHYT y tế BHTN bảo hiệm VNI BHTNLĐ-BNN cho người lao động

 • Mục đích: Ghi chép về việc đóng bảo hiểm xã hội bảng giá bảo hiểm y tế tài sản bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ngoài ra còn có ý kiến bao nhiêu tiền cơ quan BHXH bảo hiểm Phú Hưng đơn vị bảo hiểm ABIC bảo hiểm Quân Đội ý kiến khác,...

Link tải về: Mẫu D04h-TS

 • Báo cáo tình hình khai thác bảo hiểm Bưu Điện phải triển đối tượng bảo hiểm Aviva tốt nhất đơn vị cùng tham gia BHXH tư nhân BHYT ung thư BHTN bảo hiểm Phú Hưng BHTNLĐ-BNN
 • Mục đích: Báo cáo tình hình khai thác cháy nổ phát triển đối tượng địa chỉ đơn vị tham gia BHXH ghi rõ về loại hình đơn vị tai nạn lao động,...

Link tải về: Mẫu D04k-TS

Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

 • Mục đích: Lập danh sách để tổ chức thực hiện thanh tra. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin đơn vị bảo hiểm Mirae Asset thông tin về lao động uy tín nhất đơn vị,...

Link tải về: Mẫu D04m-TS

Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

 • Mục đích: Tổng hợp số người gia đình số tiền tham gia BHXH tự nguyện tăng mới bảo hiểm BSH đóng tiếp bảo hiểm GIC đóng lại tai nạn điều chỉnh…
 • Trách nhiệm gần nhất thời gian lập: Cơ quan BHXH lập khi có phát sinh mẫu D05-TS.

Link tải về: Mẫu D05a-TS

Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện bảo hiểm Chubb BHYT

 • Mục đích: Tổng hợp thông tin người tham gia BHXH tự nguyện bảo hiểm AIA BHYT đến hạn phải đóng tiếp BHXH tự nguyện bảo hiểm BIC BHYT.
 • Trách nhiệm bảo hiểm Bưu Điện thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng tháng khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu D08a-TS

Danh sách cấp sổ BHXH

 • Mục đích: Lập bảng để đối chiếu bảo hiểm ABIC kiểm kê số người đủ điều kiện nhân thọ cấp mới bảo hiểm Bưu Điện cấp lại sổ BHXH.
  Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH nơi phát hành sổ BHXH.

Link tải về: Mẫu D09a-TS

Danh sách cấp thẻ BHYT

 • Mục đích: Để đối chiếu địa chỉ kiểm kê số người bảo hiểm UIC cấp thẻ BHYT bảo hiểm Fubon life theo dõi thời gian tham gia liên tục theo mã số chữa bệnh từng người.
 • Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ BHYT.

Link tải về: Mẫu D10a-TS

Phiếu trả hồ sơ

 • Mục đích: Để trả lại hồ sơ đối với hướng dẫn trường hợp không đầy đủ bảo hiểm MB Ageas không khớp đúng. Trường hợp dữ liệu chương trình tại nhà hồ sơ không khớp đúng bảo hiểm Bưu Điện chưa hợp lệ đề nghị hướng dẫn bổ sung hoặc điều chỉnh.
 • Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ quản lý thu bảo hiểm AAA Phòng/Tổ cấp sổ bảo hiểm XTI thẻ; Phòng/Tổ chế độ BHXH lập khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C02-TS

Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH có tốt không BHTN bảo hiểm AAA BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Để thẩm định kết quả thực hiện thu BHXH báo giá BHYT gia đình BHTN bảo hiểm Vinare cơ quan BHXH cấp trên với cơ quan BHXH cấp dưới.
 • Trách nhiệm bảo hiểm Viễn Đông thời gian lập: BHXH tỉnh thẩm định đối với BHXH huyện hàng quý bảo hiểm MSIG hàng năm.

Link tải về: Mẫu C03-TS

Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

 • Mục đích: Theo dõi số lượng phổi sổ sử dụng khi phát hành sổ.
 • Trách nhiệm bảo hiệm VNI thời gian lập: Cán bộ chuyên quản lập sức khỏe cuối ngày có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C06-TS

Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

 • Mục đích: Để theo dõi số lượng phôi thẻ sử dụng khi phát hành thẻ.
 • Trách nhiệm bảo hiểm GIC thời gian lập: Các bộ chuyên quản lập vào cuối ngày có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C07-TS

Biên bản huỷ sổ BHXH bảo hiểm Viễn Đông thẻ BHYT

 • Mục đích: Ghi chép về việc huỷ sổ BHXH ngân hàng BHYT. Nêu rõ về thông tin thời gian giá bao nhiêu địa điểm lập biên bản bồi thường hội đồng xử lý sổ cho bé thông tin về bảo hiểm báo giá phương pháp xử lý,...

Link tải về tại đây

Thông báo kết quả đóng BHXH dịch vụ BHYT bảo hiểm Phú Hưng BHTN mua ở đâu BHTNLĐ-BNN (hằng tháng)

 • Mục đích: Để thông báo chi tiết kết quả đóng BHXH bảo hiểm Chubb BHYT bảo hiểm MSIG BHTN tai nạn BHTNLĐ-BNN đối với chữa bệnh đơn vị tham gia BHXH ung thư BHYT bảo hiểm Phú Hưng BHTN bảo hiểm ABIC BHTNLĐ-BNN.
 • Trách nhiệm bảo hiểm Vinare thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu C12-TS

Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH tốt nhất BHYT

 • Mục đích: Để giám đốc cơ quan BHXH ra quyết định hoàn trả tiền thu BHXH bao nhiêu tiền BHYT kỹ thuật BHTN do đơn vị bảo hiểm Vinare cá nhân nộp thừa bảo hiểm ABIC nộp nhầm vào tài khoản chuyển thu gia đình cơ quan BHXH bao nhiêu tiền cấp.
 • Trách nhiệm bảo hiểm PVI thời gian lập: Cơ quan BHXH khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C16-TS

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện bảng giá BHYT

 • Mục đích: Để Phòng/Tổ quản lý thu đối chiếu biên lai thu tiền tài sản số tiền thu BHXH tự nguyện bảo hiểm QBE BHYT với đại lý thu thiết bị Phòng/Tổ KH-TC.
 • Trách nhiệm địa chỉ thời gian lập: Phòng/Tổ quản lý thu cơ quan BHXH lập khi phát sinh.

Link tải về: Mẫu C17-TS

Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

 • Mục đích: Thống kê số lượng phôi sổ sử dụng hằng tháng.
 • Trách nhiệm bảo hiểm Liberty thời gian lập: Cán bộ chuyên quản bảo hiểm BIDV cán bộ tổng hợp lập hằng tháng.

Link tải về: Mẫu S04-TS

Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

 • Mục đích: Ghi chép về việc theo dõi tình hình cấp sổ BHXH bảo hiểm Vinare nêu rõ thông tin đơn vị bồi thường đầu kỳ an toàn cuối kỳ hàng hóa số phát sinh trong kỳ.

Link tải về: Mẫu S05-TS

Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

 • Mục đích: Tổng hợp mua ở đâu theo dõi số lượng phôi thẻ BHYT bảo hiểm Sun life sử dụng.
 • Trách nhiệm bảo hiểm AIG thời gian lập: Cán bộ chuyên quản lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu S06-TS

Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

 • Mục đích: Để thống kê số lượng thẻ đang có giá trị sử dụng trong tháng
 • Trách nhiệm tài sản thời gian lập: Cán bộ chuyên quản bảo hiểm Viễn Đông cán bộ tổng hợp lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu S07-TS

Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu hàng hóa cấp sổ BHXH cho bé thẻ BHYT

 • Mục đích: Theo dõi tình hình thu; cấp sổ BHXH tư nhân thẻ BHYT cơ quan BHXH bảo hiểm Liberty cấp.
 • Trách nhiệm bao nhiêu tiền thời gian lập: Cơ quan BHXH thai sản cấp lập hàng tháng

Link tải về: Mẫu B01-TS

Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH online BHYT mua ở đâu BHTN cho bé BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Tổng hợp số đơn vị nợ tiền đóng BHXH khoản vay BHYT có nên mua BHTN bảo hiểm Viễn Đông BHTNLĐ-BNN để theo dõi công trình đôn đốc thu hồi nợ.
 • Trách nhiệm bảo hiểm SGI thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu B03-TS

Báo cáo tình hình nợ gia đình đơn vị cùng tham gia BHXH bảo hiệm VNI BHYT bảo hiểm Viễn Đông BHTN cho bé BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Tổng hợp gần đây phân tích bảo hiểm Phú Hưng đánh giá tình hình thu nợ BHXH kỹ thuật BHYT bảo hiểm PVI BHTN sức khỏe BHTNLĐ-BNN để theo dõi dịch vụ đôn đốc thu hồi nợ…
 • Trách nhiệm bảo hiểm Viễn Đông thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng quý.

Link tải về: Mẫu B03a-TS

Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

 • Mục đích: Tổng hợp số người truy thu thời gian chưa đóng BHXH bảo hiểm Bảo Việt BHYT bảo hiểm Liberty BHTN tư nhân BHTNLĐ-BNN quy định tại khoản 1 Điều 23 gia đình BHXH huyện gửi BHXH tỉnh bảo hiệm VNI BHXH tỉnh tổng hợp để theo dõi phi nhân thọ kiểm tra.
 • Trách nhiệm gần nhất thời gian lập: BHXH huyện bảo hiểm Sun life Phòng quản lý thu BHXH tỉnh lập hàng quý. 

Link tải về: Mẫu B04a-TS

Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

 • Mục đích: Tổng hợp số người điều chỉnh cộng nối thời gian tham gia BHXH gửi BHXH Việt Nam để theo dõi.
 • Trách nhiệm lập: BHXH tỉnh.

Link tải về: Mẫu B04c-TS

Bảng tổng hợp số thẻ bảo hiểm Mirae Asset số phải thu theo đơn vị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

 • Mục đích: Tổng hợp số thẻ khoản vay số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để phân quỹ khám chữa bệnh.
 • Trách nhiệm bảo hiểm Bảo Long thời gian lập: BHXH tỉnh thất nghiệp huyện lập theo quý tốt nhất theo năm.

Link tải về: Mẫu B05-TS

Báo cáo tình hình thu BHXH bảo hiểm PVI BHYT khoản vay BHTN đăng ký BHTNLĐ-BNN (hằng tháng)

 • Mục đích: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện thu BHXH tại nhà BHYT kỹ thuật BHTN hàng hóa BHTNLĐ-BNN cho bé BHXH tỉnh tại nhà huyện để phân tích bảo hiểm Dai-ichi Life đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu trên địa bàn tỉnh theo từng tháng báo giá là cơ sở để xây dựng kế hoạch thu BHXH bảo hiệm VNI BHYT bảo hiểm Dai-ichi Life BHTN kỹ thuật BHTNLĐ-BNN.
 • Trách nhiệm bảo hiệm VNI thời gian lập: Phòng/Tổ quản lý thu lập hằng tháng.

Link tải về: Mẫu B06-TS

Kế hoạch thu BHXH bảng giá BHYT bảo hiểm QBE BHTN bảo hiểm UIC BHTNLĐ-BNN (hằng năm)

 • Mục đích: Kế hoạch thu BHXH dịch vụ BHYT bảo hiểm Vinare BHTN bảo hiểm BSH BHTNLĐ-BNN dùng để tổ chức thực hiện thu BHXH bảo hiểm Manulife BHYT bảo hiểm MSIG BHTN bảo hiểm Chubb BHTNLĐ-BNN hằng năm
 • Trách nhiệm theo yêu cầu thời gian lập: BHXH huyện bảo hiểm Dai-ichi Life tỉnh; BHXH tỉnh lập theo hướng dẫn bồi thường BHXH Việt Nam thất nghiệp BHXH huyện lập theo hướng dẫn bảo hiểm SGI BHXH tỉnh.

Link tải về: Mẫu K01-TS

Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH gia đình thẻ BHYT (hằng năm)

 • Mục đích: Lên kế hoạch về việc sử dụng phôi sổ BHXH bảo hiểm Fubon life thẻ BHYT; nêu rõ nội dung diễn giải bảo hiểm Aviva phôi bìa sổ BHXH lừa đảo phôi thẻ BHYT,...

Link tải về: Mẫu K02-TS

Các biểu mẫu xã hội công ty bảo hiểm BIDV cập nhật trong bài viết này giúp cho người đọc nắm tài sản thông tin về phi nhân thọ loại giấy tờ mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như BHXH tỉnh cam kết huyện đang thực hiện.

4.8/5 (12 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next
Có thể bạn quan tâm?