Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản

Mẫu 01B-HSB là Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được người sử dụng lao động lập và nộp cùng hồ sơ hưởng chế độ thai sản do người lao động chuẩn bị lên cơ quan BHXH. Từ đó làm căn cứ để cơ quan BHXH giải quy�

công ty Hiện nay bảo hiểm BSH , bảo hiểm Hanwha để người lao động trẻ em được hưởng chế độ thai sản bán ở đâu , người sử dụng lao động cần lập Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản theo Mẫu 01B-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Phương pháp lập mẫu đơn hàng hóa và trách nhiệm điền bảo hiểm GIC của người sử dụng lao động

Đơn vị sử dụng lao động lập Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản (Mẫu 01B-HSB) theo đúng thời hạn quy định tại Điều 102 Luật BHXH 2014.

Lưu ý: Với công ty những trường hợp giao dịch điện tử kèm theo hồ sơ giấy ngân hàng , khi lập danh sách này phải phân loại chế độ phát sinh theo trình tự ghi trong danh sách uy tín nhất , uy tín nhất những nội dung không phát sinh chế độ bảo hiểm Generali thì không cần hiển thị;

 • Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm tập hợp hồ sơ người lao động nộp tài sản để gửi đến cơ quan BHXH trực tuyến , trình tự theo ghi trong danh sách.

Góc trên phía bên trái ghi rõ tên đơn đi điện tử , mã số đơn vị đăng ký tham gia BHXH khoản vay , số điện thoại liên hệ.

Phần đầu: Ghi rõ đợt trong tháng trực tuyến , năm đề nghị xét duyệt nhân thọ , số tài khoản bảo hiểm Fubon life , ngân hàng cháy nổ , chi nhánh ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản cháy nổ để làm cơ sở cho cơ quan BHXH chuyển tiền ( có tốt không với trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân).

 • Cơ sở giá bao nhiêu để lập danh sách:

+ Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau chữa bệnh , thai sản tai nạn , dưỡng sức sức khỏe , phục hồi sức khoẻ.

+ Bảng chấm công công ty , bảng lương trích nộp BHXH hàng hóa của đơn vị.

Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản

Mẫu 01B-HSB - Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản

Hướng dẫn điền Mẫu đơn 01B-HSB bảo hiểm Generali với trường hợp nghỉ hưởng chế độ thai sản

Phần 1: Danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh

Phần này ghi danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản mới phát sinh trong đợt.

 • Cột A: Số thứ tự.
 • Cột B: Ghi Họ tên người lao động đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.
 • Cột 1: Ghi mã số BHXH trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.
 • Cột 2: Ghi ngày đầu tiên người lao động nghỉ việc thực tế hưởng chế độ theo quy định.
 • Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động nghỉ hưởng chế độ theo quy định.
 • Cột 4: Ghi tổng số ngày nghỉ thực tế:

+ bảo hiểm Vinare Nếu nghỉ việc dưới 1 tháng bảo hiểm Fubon life thì ghi tổng số ngày nghỉ.

+ bao nhiêu tiền Nếu nghỉ việc trên 1 tháng bảo hiểm BSH thì ghi số tháng nghỉ bảo hiểm PVI và số ngày lẻ ( đăng ký nếu có).

 • Cột C: Ghi số tài khoản bảo hiểm Dai-ichi Life , tên ngân hàng thất nghiệp , chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản.

bảo hiểm Dai-ichi Life Nếu người lao động không có tài khoản cá nhân online thì bỏ trống phần này.

 • Cột D: Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện trẻ em , mức hưởng (Chỉ kê khai đối đăng ký với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy):

Đối kỹ thuật với lao động nữ sinh con:
+ Trường hợp sinh thông thường: Ghi ngày tháng năm sinh có tốt không của con.

+ Trường hợp con chết: Ghi ngày tháng năm con chết bảo hiểm Phú Hưng . bảo hiểm Mirae Asset Nếu sinh nhanh nhất hoặc nhận nuôi từ 2 con cam kết trở lên bảo hiểm Bảo Việt bảo hiểm Hanwha vẫn có con còn sống giá bao nhiêu thì không cần nhập thông tin này.

+ Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (theo khoản 4 bảo hiểm Fubon life và khoản 6 Điều 34 Luật BHXH): Ghi ngày tháng năm sinh sức khỏe của con hướng dẫn và ngày tháng năm mẹ chết.

+ Trường hợp mẹ gặp rủi ro không có đủ sức khỏe chăm con: Ghi ngày tháng năm sinh bao nhiêu tiền của con bảo hiểm FWD và ngày tháng năm mẹ bảo hiểm Generali được cơ sở y tế có thẩm quyền kết luận không đủ sức khoẻ chăm sóc con.

Đối bảo hiểm Fubon life với người lao động nhận con nuôi: Ghi ngày tháng năm sinh thất nghiệp của con điện tử và ngày nhận con nuôi.

Đối ngân hàng với lao động nữ mang thai sinh con hộ:
+ Trường hợp sinh thường: Ghi ngày tháng năm sinh bảng giá của con.

+ Trường hợp con chết: Ghi ngày tháng năm sinh lừa đảo của co bảo hiểm Bưu Điện và ngày tháng năm con chết.

Đối gần đây với người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:

+ Trường hợp thông thường: Ghi ngày tháng năm sinh con trẻ em và ngày tháng năm nhận con.

+ Trường hợp con chết: Ghi ngày tháng năm sinh con địa chỉ và ngày tháng năm con chết.

+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết: Ghi ngày tháng năm sinh con tại nhà và ngày tháng năm người mẹ nhờ mang thai hộ chết.

+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe chăm con: Ghi ngày tháng năm sinh con thai sản và ngày tháng năm người mẹ nhờ mang thai hộ nhân thọ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con.

Đối thiết bị với lao động nam bảo hiểm Quân Đội , người chồng bảo hiểm ABIC của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con; Đối tại nhà với lao động nam bảo hiểm MSIG , người chồng chữa bệnh của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con uy tín nhất , nhận con: Ghi ngày tháng năm sinh con.

Đối công ty với nghỉ dưỡng sức bảo hiểm MSIG , phục hồi sức khỏe thai sản: Ghi ngày tháng năm trở lại làm việc sau ốm đau nhanh nhất , thai sản.

Đối theo yêu cầu với nghỉ dưỡng sức bảo hiểm Bảo Việt , phục hồi sức khoẻ sau tai nạn lao động dịch vụ , bệnh nghề nghiệp: Ghi ngày tháng năm Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động bảo hiểm ABIC , bệnh nghề nghiệp.

 • Cột E: 

+ Trường hợp khám thai: Ghi rõ ngày nghỉ (trừ ngày lễ thiết bị , Tết con người , ngày nghỉ tuần).

+ Trường hợp mẹ chết sau khi sinh bảo hiểm Phú Hưng và mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe nhanh nhất để chăm sóc con sau khi sinh địa chỉ mà không tham gia BHXH bắt buộc: Ghi mã số BHXH cam kết hoặc số thẻ BHYT bảo hiểm Bảo Long của mẹ bảo hiểm Bảo Việt hoặc bảo hiểm BSH của con.

+ Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh từ 3 con trở lên an toàn , tính đến thời điểm giao đứa trẻ bảo hiểm Bảo Long , đứa trẻ chết: Ghi số con bảo hiểm Phú Hưng được sinh.

+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: Ghi như trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con.

+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc có nên mua thì ghi mã số BHXH mua ở đâu hoặc số thẻ BHYT có nên mua của mẹ nhờ mang thai hộ bảo hiểm Phú Hưng hoặc nhân thọ của con.

+ Trường hợp lao động nam bảo hiệm VNI , người chồng bảo hiểm XTI của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần mua ở đâu và mã số BHXH.

+ Trường hợp lao động nam mua ở đâu , người chồng bảo hiểm Quân Đội của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con bảo hiểm MSIG , nhận con: Ghi số con uy tín nhất được sinh; nhận.

bảo hiểm FWD Nếu vợ sinh cho bé hoặc nhận nuôi 1 con cho bé thì không cần ghi số con vì mặc định hiểu là vợ nhận uy tín nhất , sinh 1 con bảo hiểm QBE . Đồng thời ghi mã số BHXH bảo hiểm Liberty hoặc số thẻ BHYT trẻ em của người mẹ địa chỉ hoặc con.

Phần 2: Danh sách đề nghị điều chỉnh số gia đình đã bảo hiểm Aviva được giải quyết

Điền phần danh sách này khi người lao động  bảo hiểm OPES được cơ quan BHXH giải quyết chế độ trong bảo hiểm Generali các đợt trước đăng ký nhưng vì tính sai mức hưởng bảo hiểm BIDV , phát sinh hồ sơ bảo hiểm Mirae Asset , chế độ tai nạn , tiền lương,.. bảo hiểm Bảo Việt . làm thay đổi mức hưởng bảo hiểm AAA thì cần điều chỉnh lại theo quy định.

 • Cột A bao nhiêu tiền , B y tế , 1 bảo hiểm UIC , C: Ghi như hướng dẫn tại Phần I.
 • Cột 2: Ghi Đợt/tháng/năm cơ quan BHXH thất nghiệp đã xét duyệt tính hưởng trợ cấp trên Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo yêu cầu , thai sản chữa bệnh , dưỡng sức nhân thọ , phục hồi sức khoẻ (mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước có nên mua của cơ quan BHXH) bảo hiểm MSIG mà có tên người lao động nhân thọ được đề nghị điều chỉnh trong đợt này.
 • Cột 3: Ghi lý do điều chỉnh bảo hiểm Aviva , ví dụ:

+ Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp vì đơn vị chưa kịp báo tăng;...

+ Điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp do giảm mức đóng BHXH cho bé nhưng đơn vị chưa báo bảo hiểm BSH , lập trùng hồ sơ,...

Cuối danh sách cần có chữ ký số bảo hiểm XTI của Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm về bảo hiểm Phú Hưng những thông tin nêu trong danh sách uy tín nhất . tốt nhất Nếu không thực hiện giao dịch điện tử bảo hiểm BSH thì Thủ trưởng ký tại nhà , đóng dấu lừa đảo , ghi họ tên trên văn bản giấy tờ.

Bài viết uy tín nhất đã hướng dẫn chi tiết bảo hiểm SGI các điền mẫu hưởng chế độ thai sản tư nhân . Người sử dụng lao động tham khảo bảo hiểm BIDV và thực hiện đúng hàng hóa để đảm bảo thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động cho bé được nhanh chóng bảo hiểm GIC và chuẩn xác nhất.

Cảm ơn bạn bảo hiểm Manulife đã đọc bài gần nhất , bằng cách đăng ký Tài khoản Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Truy cập không giới hạn bảo hiểm FWD các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Truy cập không giới hạn bồi thường các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trợ giúp từ trực tuyến các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Truy cập không giới hạn bảo hiểm AAA các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Truy cập không giới hạn bảo hiểm Quân Đội các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trợ giúp từ bảo hiểm Quân Đội các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Truy cập không giới hạn bảo hiểm AIA các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Truy cập không giới hạn bảo hiểm Aviva các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản Trợ giúp từ gia đình các chuyên gia TheBank qua hotline

4.9/5 (63 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext