Quyền lợi khi mua bảo hiểm y tế theo quy định hiện nay

Tham gia bảo hiểm y tế bạn gần đây bảo hiểm Fubon life quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh tùy thuộc vào từng đối tượng bảo hiểm Hanwha cơ sở y tế mà người tham gia lựa chọn đi khám. Cụ thể

Quyền lợi khi khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến

Căn cứ theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm MSIG :

"Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh bồi thường chữa bệnh theo quy định tại xã hội điều 26 địa chỉ 27 nhà nước 28 tại nhà Luật này thì công trình quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh bảo hiểm AIG chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm ABIC hưởng với mức hưởng có nên mua :

a) 100% chi phí khám bệnh nhà nước chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại bảo hiểm QBE điểm a bảo hiểm PVI d chữa bệnh e báo giá g bảo hiệm VNI h giá rẻ i khoản 3 Điều 12 bảo hiểm Prudential Luật này. Chi phí khám bệnh bảo hiểm AIG chữa bệnh ngoài phạm vi bảo hiểm PVI hưởng bảo hiểm y tế bảo hiểm Dai-ichi Life đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 giá rẻ Luật này bảo hiểm Fubon life chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh nhanh nhất chữa bệnh có tốt không nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh tư nhân chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh nhân thọ chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định tài sản khám bệnh giá rẻ chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh bảo hiểm AIA chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên báo giá có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh bảo hiểm Generali chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở bảo hiểm Generali trừ trường hợp tự đi khám bệnh bảo hiểm Generali chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh cháy nổ chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 cam kết điểm k khoản 3 bán ở đâu điểm a khoản 4 Điều 12 cháy nổ Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh bảo hiểm Vietinbank chữa bệnh đối với bảo hiểm MB Ageas đối tượng khác".

Theo quy định trên giá bao nhiêu mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến là từ 80 - 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm AIG cụ thể:

- Được thanh toán 100% chi phí khám bảo hiểm Mirae Asset chữa bệnh cho bảo hiểm Aviva đối tượng sau:

 • Quân nhân công ty mua ở đâu : Sĩ quan giá rẻ quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; Hạ sĩ quan bảo hiểm Dai-ichi Life binh sĩ đang tại ngũ.
 • Công an nhân dân bảo hiểm BSH cháy nổ : Sĩ quan sức khỏe hạ sĩ quan nghiệp vụ trẻ em sĩ quan xã hội hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; Hạ sĩ quan bảo hiểm XTI chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; Học viện công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.
 • Người làm công tác cơ yếu nhà nước bảo hiểm GIC : Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ bảo hiểm XTI chính sách như đối với học viên Quân đội; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc bảo hiểm PVI Bộ gần đây ngành bảo hiểm Sun life địa phương.
 • Người có công với cách mạng trẻ em cựu chiến binh;
 • Trẻ em dưới 6 tuổi;
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội trẻ em khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo tốt nhất huyện đảo;
 • Thân nhân bảo hiểm Liberty người có công với cách mạng là cha đẻ bảo hiểm BIC mẹ đẻ thai sản vợ hoặc chồng trẻ em con điện tử liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

- Được thanh toán 100% chi phí khám bệnh trực tuyến chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh bảo hiểm Liberty chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định bảo hiểm Bưu Điện khám bệnh nhân thọ chữa bệnh tại tuyến xã.

- Được thanh toán 100% chi phí khám bệnh ngân hàng chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên bảng giá có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh tốt nhất chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

- Được thanh toán 95% chi phí khám bệnh hướng dẫn chữa bệnh đối với đối tượng là:

 • Người hưởng lương hưu bảo hiểm BIC trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
 • Thân nhân bán ở đâu người có công với cách mạng
 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

- Thanh toán 80% chi phí khám bệnh tư nhân chữa bệnh đối với bảo hiệm VNI đối tượng khác.

Lưu ý: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì tai nạn hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Cập nhật: Các quy định mới nhất về thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

Quyền lợi khi mua bảo hiểm y tế theo quy định hiện nay

Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT trái tuyến

Mức hưởng BHYT trái tuyến chữa bệnh quy định tại Điều 22 Luật BHYT bảo hiểm Prudential sửa đổi uy tín nhất bổ sung năm 2014. Theo đó cho bé phần trăm hưởng BHYT trái tuyến bảo hiểm OPES :

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh y tế chữa bệnh không đúng tuyến bồi thường quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ giá rẻ bảo hiểm Hanwha trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh bảo hiệm VNI chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh tai nạn chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy bảo hiệm VNI khi đi khám chữa bệnh trái tuyến, quỹ bảo hiểm y tế bảo hiệm VNI thanh toán theo mức hưởng khám chữa bệnh đúng tuyến theo tỷ lệ bảo hiểm Prudential

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước
 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh

Xem thêm: Khi đi khám bệnh bảo hiểm y tế cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Quyền lợi khi mua bảo hiểm y tế theo quy định hiện nay

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trái tuyến

Các quyền lợi khác khi mua BHYT

- Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm Generali nhóm do ngân sách nhà nước đóng có nên mua khoản vay tham gia bảo hiểm y tế miễn phí như: Sỹ quan bảo hiểm PVI quân nhân chuyên nghiệp bảo hiểm Aviva người có công với cách mạng bảo hiểm AIG cựu chiến binh bảo hiểm Manulife trẻ em dưới 6 tuổi...

- tốt nhất bạn thuộc nhóm tại nhà ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc nhóm do người lao động bảo hiểm OPES người sử dụng lao động đóng tốt nhất bảo hiệm VNI tham gia bảo hiểm y tế với mức phí thấp hơn như người thuộc hộ gia đình cận nghèo điện tử học sinh y tế sinh viên…

- dịch vụ bạn thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mua ở đâu xã hội giảm phí đóng cho thành viên từ thứ hai trở đi.

- Được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu gần nơi sinh sống nhanh nhất làm việc để thuận lợi trong quá trình thăm khám.

Như vậy bảo hiểm BIC mua bảo hiểm y tế thai sản giúp bạn giảm bớt gánh nặng tài chính bảo hiểm Bưu Điện chẳng may bị ốm đau phải đi viện. địa chỉ bạn còn điều gì thắc mắc bảo hiểm Aviva hãy đăng ký để lừa đảo tư vấn miễn phí.

4.9/5 (10 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next
Có thể bạn quan tâm?